prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

PARTNER

Vzdelanie

 • Právnická fakulta UK Bratislava
 • 1988 - vymenovaný za docenta v odbore občianske právo PF UK
 • 2003 - vymenovaný za profesora v odbore občianske právo

Pracovné skúsenosti

 • 1974 - súčasnosť - vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • 1991 - súčasnosť - advokát 
 • 2000 - 2003 dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • vedúci katedry občianskeho práva na UPJŠ v Košiciach

Zameranie

 • právo duševného vlastníctva, najmä autorské právo
 • občianske a rodinné právo
 • obchodné právo

Iné

 • člen medzinárodných organizácií,
 • člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
 • člen Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach,
 • člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
 • predseda redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo,
 • člen redakčnej rady časopisu Bulletin slovenskej advokácie,
 • prezident slovenskej národnej skupiny AIPPI – Medzinárodného združenia na ochranu priemyselného vlastníctva a člen prezidentskej rady AIPPI,
 • v minulosti bol členom redakčnej rady časopisu Prúmyslové vlastníctví, Praha a členom Československej národnej skupiny medzinárodného združenia AIPPI pre ochranu priemyselného vlastníctva,
 • 2012 spoluzakladateľ Národného centra práva duševného vlastníctva