Vojčík & Partners - autorské právo, duševné vlastníctvo, advokát, ochranná známka, patent, nekalá súťaž, know how
•  Najnovšie
•  Autorské právo
•  Ochranné známky
•  Iné priemyselné práva
•  Informačné technológie
•  Domény
•  Ostatné
Spor Microsoftu o náhradu škody v miliardovej výške pokračuje
Pondelok, 28 November 2011 07:21


Pre niekoľkými dňami sa spoluzakladateľ Microsoft Corporation, Bill Gates, znova zúčastnil súdneho pojednávania. Tentokrát vypovedal v ďalšom z mnohých súdnych konaní, ktorých účastníkom je spoločnosť Microsoft. Súdne konanie bolo iniciované spoločnosťou Novell v roku 2004. Tá mala údajne dodať spoločnosti Microsoft program s názvom WordPerfect, ktorý sa podľa tvrdení spoločnosti Novell mal stať súčasťou nového operačného systému Windows 95. Keďže k použitiu WordPerfectu spoločnosťou Microsoft nedošlo a spoločnosť Novell bola nútená tento textový editor predať o viac ako jednu miliardu lacnejšie, domáha sa spoločnosť Novell priznania náhrady škody vo výške jednej miliardy dolárov.

V Slovenskej republike sa za splnenia zákonom stanovených podmienok poškodený môže domáhať náhrady škody. Tú upravuje viacero právnych predpisov, preto je potrebné dôsledne skúmať, podľa ktorého právneho predpisu sa bude v konkrétnom prípade postupovať. Jedným z najdôležitejších právnych predpisov upravujúcich náhradu škody je Občiansky zákonník, ktorý stanovuje, že sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo, tzv. ušlý zisk, a pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa škoda uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, môže sa škoda uhradiť aj uvedením do predošlého stavu.

Ďalším významným predpisom upravujúcim náhradu škody je Obchodný zákonník, podľa ktorého sa nahrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Ak sa v danom prípade majú použiť ustanovenia Obchodného zákonníka, platí, že sa nenahrádza taká škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. Podobne ako podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, aj podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa škoda nahrádza v peniazoch, no ak o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
 
LEGAL NEWS